תיקון חוק 190

תיקון חוק 190 - פורטל ניהול השקעות IMתיקון חוק 190תיקון חוק 190תיקון 190

הכירו את תיקון 190 לפקודת מס הכנסה

החל מחודש מאי 2012 נכנס לתוקפו תיקון 190 לפקודת מס הכנסה. עיקרי התיקון קובעים אפשרות להגדלת שיעור הפטור על הקצבה, אך בין היתר הוא עלול לשלול מעובדים מסוימים את הזכאות לפטור ממס בעת הפרישה. בנוסף, חשוב לציין את הסעיף שמאפשר ביצוע היוון קצבה פטור ממס ואת נוסחת השילוב החדשה.