תיקון 190

הכירו את תיקון 190 לפקודת מס הכנסה

החל מחודש מאי 2012 נכנס לתוקפו תיקון 190 לפקודת מס הכנסה. עיקרי התיקון קובעים אפשרות להגדלת שיעור הפטור על הקצבה, אך בין היתר הוא עלול לשלול מעובדים מסוימים את הזכאות לפטור ממס בעת הפרישה. בנוסף, חשוב לציין את הסעיף שמאפשר ביצוע היוון קצבה פטור ממס ואת נוסחת השילוב החדשה.

 

תיקון 190

 

ניתן לעמוד על היבטים חיוביים ושליליים של תיקון 190 לפקודת מס הכנסה. בהיבט החיובי, התיקון מאפשר להשאיר את כספי הפיצויים בקופת גמל גם אחרי עזיבת מקום עבודה או פרישה, כל עוד נוכה המס כחוק. כספי הפיצויים נשארים בקופת הגמל כשהם ניתנים לפדיון בכל רגע נתון ונזילים והם נזילים למשיכה כסכום חד פעמי במזומן בלבד.

כמו כן, תיקון 190 מאפשר למוטבים להשאיר כספים בקופת הגמל של העמית. הכספים מועברים לחשבון חדש אליו לא ניתן להפקיד סכומים נוספים, והרווח הריאלי עצמו ממוסה בשיעור של 25%. את חישוב וניכוי המס מבצעים באופן יחסי במועד משיכת הכספים. רק במידה והפורש או המוטב מטעמו מחליטים לקבל קצבה מתוך הכספים הללו, היא תיחשב "קצבה מוכרת" ולכן תהיה פטורה ממס.

עוד יתרונות של תיקון 190 באים לידי ביטוי באופן שבו מוגדל בצורה הדרגתית שיעור הפטור ממס על הכנסה מפנסיה חודשית, ובאפשרות ליהנות מפטור על קצבה מוכרת ועל קצבה מזכה גם יחד. בהקשר הזה ניתן לציין לטובה כאמור את ההוראות החדשות בכל הנוגע להיוון קצבה ואת האפשרות לפרוס הכנסה מהפרשי קצבה על פני 6 שנים לאחור .

מה החסרונות של תיקון 190?

כמו כל תיקון שמבוצע בחוק ובפקודות, גם לתיקון 109 יש חסרונות מסוימים. הוא משנה את האופן שבו מחשבים את הזכאות לפטור ממס על הקצבה והוא מגביל את גובה ההוצאה המותרת בניכוי לצורך מס, בכל הנוגע לקצבה חודשית שמשולמת לעובדי חברה ובעלי שליטה או קרובי משפחותיהם.

כדאי להתייעץ עם אנשי מקצוע לגבי היתרונות והחסרונות של תיקון 190. כך ניתן להיערך בצורה נכונה לפרישה ולמנוע מצב של תשלומי מס מיותרים וגבוהים מדי.

עוד באתר
תחומים נוספים והמלצות